top of page

TAKST VED EKSPROPRIASJON / TAP AV EIENDOM OG STRIPEERVERV

Er din eiendom rammet av ekspropriering - det være seg alt i fra større grunnavståelser til mindre stripeerverv? VERITAKST kan bistå grunneier / advokat i saker som omhandler ekspropriasjon og grunnerverv for å vurdere verdi av grunnervervet.

Statens vegvesen er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i vegloven § 50. Grunnervervet som gjennomføres er i hovedsak med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. I de tilfeller man ikke kommer til enighet / minnelig avtale om erstatning, gjennomføres ekspropriasjonsvedtak ved skjønn i domstolene.

Ekspropriasjon betyr å bli fratatt fast eiendom, eller rettighet til eiendom. Hensynstatt eiendomsretten fastslår Grunnlovens § 105 at full erstatning skal gis ved ekspropriasjon. Det vil si at parten som overtar eiendommen (eksproprianten), må gi full erstatning for eiendommen til den opprinnelige eieren (ekspropriaten). Full erstatning betyr den høyeste verdien av salgs-, bruks- eller gjenanskaffelsesverdien av eiendommen. Ulempeerstatning kan også gis - det være seg ved forhold der ekspropriasjonen medfører ekstra støy, støv, skjemmende innsyn eller lignende på eiendommen.

Noe gode råd fra Huseiernes Landsforbund:

  • Du har krav på å få dekket utgifter til advokat og annen sakkyndig hjelp. Kom i kontakt med en advokat så tidlig som mulig. Be gjerne om referanser og velg en advokat som kan feltet. Annen sakkyndig hjelp du kan ha krav på er takstmann, eiendomsmegler, sivilagronom for bønder etc.

  • Er dere flere grunneiere, kan det være lurt å organisere seg og velge en felles advokat.

  • Selv om det kan føles som staten kommer og valser over deg som boligeier, er det viktig å etablere et godt tillitsforhold fra start.

  • Det kan også være smart å orientere seg tidlig i boligmarkedet i enkeltsaker. Skulle du finne en bolig du mener tilsvarer din egen før erstatningssummen er avgjort, kan det godt hende staten gjør en rask avgjørelse, og sier du kan by på eiendommen.

Mer generell info om grunnerverv og avståelse av eiendom finner du på Statens Vegvesen sine sider.

VERITAKST kan bistå både privatpersoner, bedrifter og advokater ved verdsetting i forbindelse med ekspropriasjon.

Det er mange former for grunnerverv, og mange måter å komme frem til verdi på. I de tilfeller man for eksempel skal vurderes og enes om en markedsverdi (salgsverdi) på en bolig som skal eksproprieres, kan en løsning være at både grunneier og staten engasjerer hver sin takstmann og drar på felles befaring sammen.

En annen sak hvor det ofte vil være behov for en fagkyndig takstmann er i tilfeller der det skal bygges nye fortau, sykkelveier, samt ved utvidelse av veier og lignende. Grunneier blir implisert fordi han/hun må avstå i fra mindre arealer, «striper», fra sin eiendom - og rammes av såkalt stripeerverv. VERITAKST vurderer verdien av tapt del av eiendommen etter gjeldende prinsipper.

Klikk her for mer info rundt verdsettelsesprinsippene, og her om du ønsker å vite mer om viktige momenter ved erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av fast eiendom.

VERITAKST | Takst ved ekspropriasjon | Tap av eiendom og stripeerverv | Grunnerverv
bottom of page